fbpx VisBud Projekt

Tarasy nadziemne, balkony i loggie to newralgiczne części elewacji budynków wielokondygnacyjnych. Są podatne na wpływ niszczących czynników: środowiska atmosferycznego (woda, wilgoć, promieniowanie UV ), termicznych, czynników mechanicznych, chemicznych, biologicznych i środowiskowych. To właśnie wilgoć i obecność mostków cieplnych jest przyczyną korozji płyt balkonowych i przemarzania stropów pod tarasami.

18.06.2018

Jakość od piwnicy aż po dach

24.02.2017

MONOLITH BH 54Z jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą, zawierającą wyselekcjonowane,naturalne twarde kruszywa, korund, węglik krzemu, cement portlandzki i środki dyspergujące. Dzięki specjalnie dobranym składnikom cechuje się łatwością wcierania, w konsekwencji otrzymuje się gładkie zamknięcie obrabianej powierzchni. Do wykonywania twardych, mineralnych, zacieranych powierzchniowo posadzek w budownictwie przemysłowym i ogólnym. MONOLITH BH 54Z stosowany jest na posadzkach narażonych na duże obciążenia mechaniczne, np. hale ma gazynowe, fabryczne, warsztaty, powierzchnie wysta w, ciągi komunikacyjne, parkingi wielopoziomowe itp.

06.11.2014

Poznaj nasze produkty TYLKO SPRAWDZENI PRODUCENCI

ÖKOPLAST® 2K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B jest ulepszonym tworzywem sztucznym, zbrojonym włóknami materiałem do wykonywania grubowarstwowych powłok uszczelniających na bazie emulsji bitumicznej z hydraulicznie wiążącym proszkiem. Wykonana z niego powłoka jest odporna na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie i nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej.

ÖKOPLAST® 2K 20B służy do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem przeciw wilgoci gruntowej i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nienapierającej pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów, w pomieszczeniach mokrych), spiętrzonej wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem, na pionowych i poziomych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. Do uszczelniania połączeń ścian z płytami fundamentowymi z betonu wodoszczelnego oraz do uszczelniania szczelin przerw roboczych i spoin pionowych elementów budowli z betonu o wysokim stopniu wodoszczelności. Nadaje się do wykonywania wyobleń. Jako klej do płyt izolacyjnych, zabezpieczających i drenażowych, Na nieotynkowanym murze, betonie, tynku oraz na oczyszczonych, starych uszczelnieniach bitumicznych.

Obszary zastosowań:

 • Piwnice w budynkach mieszkalno-usługowych
 • Garaże podziemne i dachy parkingów piętrowych
 • Balkony,tarasy
 • Pomieszczenia mokre
 • urządzenia prysznicowe
 • Mury i ścianki oporowe

Właściwości

 • Łatwy w stosowaniu
 • Dobrze podatny na późniejsze wygładzanie
 • Szybko twardnieje
 • Ulepszony dodatkiem włókien
 • Spełnia wymagania normy DIN 18195

Produkty systemowe hahne

IMBERAL® Aquarol 10D

IMBERAL® BEP-F 20B

INTRASIT® DS2 54Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z

INTRASIT® Poly -C2 54Z

INTRASIT® SM 54Z

INTRASIT® RZ1 55HSP

IMBERAL® FAB 89ZH

IMBERAL® Multidrain 89V

Pompa perystaltyczna PP 99

IMBERAL® VE 89V

IMBERAL® RSB 55Z

Dane techniczne Kolumna1
Opakowanie wiadro polietylenowy/
  worek papierowy
Pojemnik do mieszania 30 kg
Składnik płynny 24 kg 
Proszek 6 kg
Forma dostawy 17 poj. na palecie
Ciężar objętościowy 1,10 kg/l
Temperatura stosowania  +5 °C do +35 °C
Czas stosowania  ok. 2 godz.
Punkt mięknienia (R+K): > 80 °C
Wydłużenie przy zerwaniu  ok. 60 %
Maksymalna wytrzymałość  
na rozciąganie ok. 0,26 N/mm2 
Przekrywanie rys   
- bez wkładki tkaninowej  > 2 mm w temp. +4 °C
Szczelność  
- badanie wg AIB > 0,5 bar / 8 godz.
- badanie wg DIN 1048  > 5,0 bar / 3 dni
Badanie szczelinowe wg DIN 18195 przy obciążeniu przez 24 godz. ciśnieniem wody 1 mm > 0,75 bar
Powłoka w pełni utwardzona i obciążalna1) po 2 dniach
Składowanie

w zabezpieczonym przed mrozem,

chłodnym miejscu, 6 miesięcy

 

Minimalne zużycie zgodne z normą DIN 18195

Szpachlowanie drapane1)

DIN 18195 część 4 
Wilgoć gruntowa i niespiętrzona 
woda przesiąkowa 

DIN 18195 część 5
Woda nie pod ciśnieniem 
(na powierzchniach stropów 
i w pomieszczeniach mokrych) 

DIN 18195 część 6
Spiętrzona woda przesiąkowa2) 
Woda pod ciśnieniem

                        1 do 2 kg/m2                        4,1 kg/m2 
                        4,1 kg/m2 


                        5,5 kg/m2
                        5,5 kg/m2

 • W zależności od warunków na placu budowy podane wartości zużycia mogą się zwiększyć o 1 - 1,5 kg/m2 (ze względu na nierówne podłoże lub nierównomierne nakładanie materiału). Oddzielnie należy uwzględnić szpachlowanie drapane i wyrównywanie podłoża.

 • Prace związane z wykonywaniem uszczelnienia przeciw wodzie napierającej pod ciśnieniem nie są zgodne z wymaganiami normy DIN 18195 i przed ich rozpoczęciem należy je umownie uzgodnić ze zleceniodawcą.

 

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. 2) Zasadniczo na całej powierzchni wtapia się wkładkę wzmacniającą.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą IMBERAL®Aquarol 10D przez smarowanie lub natrysk. Zużycie ok. 0,2 kg/m2. Podłoże może być lekko wilgotne. W czasie fazy budowlanej woda nie może przedostawać się między uszczelnienie a podłoże. Ewentualnie zastosować INTRASIT® DS2 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z jako uszczelnienie pośrednie. Wystające elementy płyty fundamentowej starannie oczyścić. Usunąć spieczone warstwy i zabrudzenia. Wykonać wyoblenia i zaokrąglenia w narożnikach zaprawą ÖKOPLAST® 2K 20B, INTRASIT® SM 54Z lub szybkowiążącą, uniwersalną masą szpachlową INTRASIT® RZ1 55HSP używając do tego celu kielni językowej. Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Spoiny o szerokości od 5 mm, kieszenie na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy wzgl. zredukować ich ilość. Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane i wyoblenia między płaszczyznami muszą być stwardniałe.

Wykonanie

DIN 18195 – Uszczelnienia budowli DIN 1053 - Wykonywanie murów Przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania i projektowania elementów budowli stykających się z gruntem, uszczelnianych grubowarstwowymi, modyfikowanymi tworzywami sztucznymi powłokami bitumicznymi, oraz informacji firmy Hahne dotyczących wykonywania uszczelnień budowli wg normy DIN 18195. Wymieszać ÖKOPLAST® 2K 20B przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła (400 - 600 obr/min, mieszadło łopatkowe). Krótko wymieszać składnik płynny i następnie intensywnie do niego wmieszać składnik proszkowy. Mieszanie trwa ok. 1 minuty i kończy się, kiedy masa jest jednorodna i bez grudek. Nakładać materiał o wymaganej grubości warstwy używając do tego celu blichówki, kielni lub pompy perystaltycznej PP 99. W przypadku szczelin dylatacyjnych zakryć je taśmą do spoin IMBERAL® FAB 89ZH formując ją w „omegę” i pokryć materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Pionowe uszczelnienie ściany poprowadzić do powierzchni bocznych fundamentu i na wysokość ok. 30 cm nad poziomem terenu (zabezpieczenie przed wodą rozpryskową). Jeżeli to miejsce będzie tynkowane, można ten biegnący wokół budynku pas uszczelnić mikrozaprawą uszczelniającą INTRASIT® DS2 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z. W przypadku muru z klinkieru uszczelnienie należy poprowadzić poza jego podparcie, aby uniknąć przenikania wody podczas trwania robót budowlanych. Zasadniczo należy wykonywać uszczelnienie dwuwarstwowe. Wg normy DIN 18195 część 4 i 5 nakładanie warstw powłoki uszczelniającej może odbywać się metodą „świeżym na świeże”. Przy założeniu występowania obciążenia opisanego w części 6 normy pierwsza warstwa musi być wystarczająco sucha. Wykonać wyoblenia we wszystkich narożnikach wewnętrznych, krawędzie budowli należy ściąć (ukosować). Szczeliny dylatacyjne zakryć taśmą IMBERAL® FAB 89ZH formując ją w „omegę”. Taśmę przykleić na krawędziach materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B i połączyć ją z uszczelnieniem powierzchniowym. Sklejanie taśm do spoin następuje przez podgrzanie tworzywa sztucznego taśmy przy pomocy dmuchawy gorącego powietrza. Taśmy nakłada się na siebie z wystarczającą zakładką i dociska. Zaraz po wystygnięciu tworzywa sztucznego taśma jest gotowa do użycia i wodoszczelna.

Środki ochronne

Wg normy DIN 4095 drenaż jest dopuszczalny przed uszczelnieniem. Należy unikać przedostawania się wody pod powłokę uszczelniającą od strony posadzki piwnicy lub wody zbierającej się ze stropów i jeszcze nie podłączonych rur spustowych. Do powłok uszczelniających nie może przedostać się grunt spoisty (zawierający glinę). Uszczelnienie należy chronić przed uszkodzeniem (warstwy zabezpieczające/użytkowe wg normy DIN 4095). Do wykonania warstw zabezpieczających i drenujących można zastosować podklejoną warstwą ślizgową matę drenażową IMBERAL® Multidrain 89V. Płyty drenażowe lub termoizolacyjne można przyklejać do stwardniałej powłoki uszczelniającej materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B lub miękką pastą bitumiczną np. IMBERAL® BEP-F 20B. Płyty faliste lub z wypustkami nie nadają się do tego celu.

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików