fbpx Harz EP 143 (UV) | VisBud Projekt

Harz EP 143 (UV)

Harz EP 143 (UV)

Harz EP 143 (UV)

Żywica do gruntowania, lakierowania i spoiwo do zapraw nawierzchniowych

Właściwości:
• Bezbarwna
• Nie zawiera rozpuszczalnika
• Dwuskładnikowa
• Duża wytrzymałość mechaniczna
• Duża odporność chemiczna
• Dobrze otacza kruszywo kwarcowe


Zastosowanie:
Harz EP 143 (UV) stosuje się:
• do gruntowania pod posadzki i powłoki z żywic epoksydowych,
• do wykonania żywicznych zapraw naprawczych lub jastrychów epoksydowych nawierzchniowych po zmieszaniu z suszonym kruszywem kwarcowym,
• do przesycania mat i tkanin z włókna szklanego, tworząc chemoodporne laminaty

Dane techniczne

proporcje mieszania (wagowe) A : B według informacji podanej na opakowaniu
opakowanie  30 kg ( komp.A + komp.B )
emisja lotnych związków
dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach kategorii A i B po 14 dniach wietrzenia
kolor  bezbarwny
gęstość (A + B) w temp.+ 20 °C  1,13 kg/dm3
lepkść (kubek Forda ø 4 mm) w temp.+ 20 °C  109 ± 10 s
temperatura podłoża od +15°C do +25°C temperatura podłoża od +15°C do +25°C
czas obróbki po wymieszaniu  do 20 minut przy +25°C
zużycie spoiwa na jedną warstwę laminatu  1,0 - 1,5 kg/m2
odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy w temp. otoczenia 18 ÷ 20°C  12 ÷ 14 h
pełne obciążenie w temp. otoczenia 18÷ 20 °C po 7dniach
wytrzymałość na ściskanie  >50 MPa
wytrzymałość na zginanie >15 MPa
przyczepność do podłoża betonowego C20/25  Bfl-s1
składowanie  wyrób powinien być przechowywany w oryginalnych, suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze do 25 °C. Przy zachowaniu powyższych warunków okres magazynowania wynosi 6 miesięcy

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Podłoże betonowe musi być chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%). Szpachlowanie nierówności podłoża (powyżej 1 mm), naprawy uszkodzonych krawędzi, przerwy dylatacyjne, wyoblenia przyś cienne najlepiej wykonać używając zaprawy żywicznej przygotowanej z żywicy Harz EP 143 (UV) wymieszanej z suchym, drobnym kruszywem kwarcowym (dwie części wagowe 0,1-0,3 mm do jednej części wagowej żywicy).

Wykonanie:

Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) dostarczone są w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.). Czas mieszania ok. 3 minut. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ś ciankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.
Żywicę stosowaną w celu zagruntowania podłoża należy równomiernie nanieść za pomocą zgarniaka, a następnie rozprowadzić wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż.
W celu uzyskania szorstkiej (nie śliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać kruszywem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,2 – 0,8 mm (zużycie piasku 1 – 2 kg/m2). Po związaniu żywicy nadmiar kruszywa usunąć.
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpiecze ństwa umieszczonych na etykiecie.
Do wypełnienia ubytków i zaszpachlowania uszkodzeń można przygotować szpachlę w następujcych proporcjach:
− Harz EP 143 (UV) – 1 część wagowa
− kruszywo kwarcowe o uziarnieniu 0,1-0,3 mm – 2 części wagowe.
Proporcja: 1 część żywicy i 1 części kruszywa pozwala na uzyskanie szpachli o lekko rozlewnej konsystencji.
Nie wymaga ona wcześniejszego zagruntowania podłoża przy obciążeniach lekkich i średnich. Do kompozycji żywicy i utwardzacza Harz EP 143 (UV) dodawać porcjami odmierzoną ilość piasku i dokładnie mieszać, do uzyskania jednorodnej mieszanki.
Temperatura piasku i żywicy powinna być zbliżona (zalecany zakres temperatur 15-20°C). Tak przygotowany wyrób należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą stalowej rakli z ząbkami. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać 10-15 minut i przewałkować świeżo ułożoną masę wałkiem z kolcami w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni.

Konsystencję tiksotropową (umożliwiajcą wykonanie np. faset) uzyskuje się przy dodaniu 4-5 cz ęści wagowej kruszywa.
Podłoże pod tak przygotowaną zaprawę wymaga zagruntowania czystą żywicą (nakładanie zaprawy może być wykonywane
metodą mokre na mokre). Przy wykonywaniu laminatów postępować w sposób następujący: po wymieszaniu składników A i B,
gotową do użytku masę należy nanieś ć na laminowaną powierzchnię wałkiem lub pędzlem, nałożyć przygotowaną wcze niej
matę szklaną i przesycić laminat żywicą za pomocą wałka do laminowania lub pędzla. Po utwardzeniu pierwszej warstwy
laminat należy dosycić ponownie nanosząc na jego wierzch żywicę Harz EP 143 (UV) (przy zużyciu 1,0-1,5 kg/m2).

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików