fbpx IMBERAL® 2K Winter 26B | VisBud Projekt

IMBERAL® 2K Winter 26B

IMBERAL® 2K Winter 26B

IMBERAL® 2K Winter 26B

Bardzo elastyczna, bitumiczno-kauczukowa masa do niezawodnego uszczelniania budowli w temperaturach do -5 °C

Stosuje się do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem przeciw wilgoci gruntowej i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nienapierającej pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów, w pomieszczeniach mokrych), spiętrzonej wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem, na pionowych i poziomych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. Do uszczelniania połączeń ścian z płytami fundamentowymi z betonu wodoszczelnego oraz do uszczelniania szczelin przerw roboczych i spoin pionowych elementów budowli o wysokim stopniu wodoszczelności. Jako klej do płyt termoizolacyjnych, zabezpieczających i drenażowych. Na nieotynkowanym murze, betonie, tynku, oraz na starych, oczyszczonych bitumicznych powłokach uszczelniających.

Obszary zastosowań:

  • Piwnice w budynkach mieszkalno-usługowych
  • Garaże podziemne, dachy parkingów piętrowych
  • Balkony, tarasy
  • Mury i ścianki oporowe

Dane Techniczne
Opakowanie wiadro polietylenowy / worek papierowy
Pojemnik do mieszania 32 kg
Składnik płynny 24 kg
Proszek 8 kg
Forma dostawy 16 poj. na palecie
Ciężar objętościowy gotowego materiału 1,1 kg/l
Temperatura stosowania -5 °C do +20 °C
Czas stosowania ok. 1 godz.w temp. +10 °C
Wydłużenie przy zerwaniu 80%
Przekrywanie rys > 2 mm w temp. +4 °C
Szczelność
- badanie wg AIB > 0,5 bar / 8 godz.
Badanie szczelinowe szerkość szczeliny 4 mm  1 bar / 72 godz.
Powłoka obciążalna1)
po ok. 2 dniach w temp. +15 °C
po ok. 3 dniach w temp. +5 °C
po ok. 7 dniach w temp. 0 °C do -5 °C
Składowanie w temp. powyżej -5 °C, 6 miesięcy

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, równe, wolne od lodu, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw.
Podczas wykonywania robót budowlanych woda nie może przedostawać się między uszczelnienie a podłoże. Ewentualnie zastosować INTRASIT® DS2 54Z lub INTRASIT® 1KFlex 54Z, INTRASIT® Poly-C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z do wykonania uszczelnienia pośredniego.
Wystające elementy płyty fundamentowej starannie oczyścić. Usunąć spieczone warstwy i zabrudzenia. Na starych, dobrze przyczepnych do podłoża, uszczelniających powłokach bitumicznych materiał można nakładać po ich uprzednim oczyszczeniu. We wszystkich narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenia zaprawą INTRASIT® FSM Winter 56Z (na stykach ściana/płyta fundamentowa, ukośnych narożnikach budowli, stykach ściana/płyta wspornikowa itp.). Przy temperaturach powyżej +5 °C zagruntować podłoże materiałem IMBERAL® Aquarol 10D. Jeżeli temperatura podłoża i powietrza mieści się w zakresie od -5 °C do +5 °C, powierzchnię przyczepną należy zagruntować materiałem IMBERAL® Aquarol Winter 16D. Nasycone wodą kapilary w murze nie nadają się do wykonywania prac uszczelniających. Profilowane powierzchnie kamieni, cegieł i bloczków muszą być wyrównane przez szpachlowanie drapane materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B. Wystające narożniki i krawędzie, zagłębienia, ubytki itp. trzeba wyrównać do poziomu istniejącego podłoża masą szpachlową z zaprawy lub materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B.

Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Spoiny o szerokości od 5 mm, kieszenie na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą INTRASIT® FSM Winter 56Z. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy wzgl. zredukować ich ilość. W przypadku występowania dużych bloczków i cegieł, betonu porowatego i w obrębie połączeń różnych materiałów budowlanych należy wtopić wkładkę wzmacniającą IMBERAL® VE 89E.  Przed rozpoczęciem robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane i wyoblenia muszą być utwardzone.

Wykonanie

DIN 18195 – Uszczelnienia budowli
DIN 1053 - Wykonywanie murów
Przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania i projektowania elementów budowli stykających się z gruntem, uszczelnianych grubowarstwowymi, modyfikowanymi tworzywami sztucznymi powłokami bitumicznymi.

1. Wymieszać IMBERAL® 2K Winter 26B przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła (400 do 600 obr./min., mieszadło łopatkowe). Krótko wymieszać składnik płynny i intensywnie wmieszać do niego cały składnik proszkowy. Proces mieszania trwa ok. 1 minuty i jest zakończony, kiedy masa jest jednorodna i bez grudek.
2. Nakładanie materiału do wymaganej grubości warstwy odbywa się przy pomocy pacy gładkiej (blichówki).
3. W przypadku występowania szczelin dylatacyjnych zakryć je taśmą do spoin IMBERAL® FAB 89ZH formując ją w „omegę” i pokryć materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B.
4. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

 

Pionowe uszczelnienie ściany poprowadzić do powierzchni bocznych fundamentu i na wysokość ok. 30 cm nad poziomem terenu (zabezpieczenie przed wodą rozpryskową). Jeżeli to miejsce będzie tynkowane, można ten biegnący wokół budynku pas uszczelnić mikrozaprawą uszczelniającą INTRASIT® DS2 54Z, INTRASIT® 1KFlex 54Z, INTRASIT® Poly- C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z. Powłokę uszczelniającą należy wykonywać o grubości stosownej do przypadku obciążenia. Warstwę nakładać równomiernie na podłoże dla uniknięcia różnic w grubościach powłoki uszczelniającej. W przypadku muru z klinkieru uszczelnienie trzeba poprowadzić poza jego podparcie, aby uniknąć przenikania wody podczas wykonywania robót budowlanych. Narożniki zewnętrzne, które nie zostały zukosowane, wzmocnić paskiem wkładki wzmacniającej o szerokości ok. 30 cm przez wtopienie go w powłokę uszczelniającą. Prace związane z wykonywaniem uszczelnienia można rozpoczynać dopiero po upływie 24 godzin od wykonanego szpachlowania drapanego. Szczeliny dylatacyjne zakryć taśmą do spoin IMBERAL® FAB 89ZH formując ją w „omegę”. Taśmę przykleić na krawędziach materiałem IMBERAL® 2K Winter 26B i połączyć ją z uszczelnieniem powierzchniowym. Taśmy do spoin sklejać podgrzewając tworzywo sztuczne taśmy dmuchawą gorącego powietrza. Taśmy nakłada się na siebie z wystarczającą zakładką i dociska. Zaraz po wystygnięciu tworzywa sztucznego taśma jest gotowa do użycia i wodoszczelna.

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików