fbpx K20 – Profil okapowy | VisBud Projekt

K20 – Profil okapowy

K20 – Profil okapowy

K20 – Profil okapowy

profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów z posadzkami żywicznymi drenażowymi.

K20 jest profilem okapowym stosowanym na tarasach i balkonach z posadzkami żywicznymi typu "kamienny dywan". Podobnie jak pozostałe modele zbudowany jest z materiałów o najwyższej jakości, zapewniających pełną odporność na korozję oraz szczelne zespolenie z warstwą izolacji. Kształt profilu i usytuowane w ściance czołowej otwory drenażowe umożliwiają skuteczne odwodnienie posadzki.

  • szczelność w strefach okapowych
  • skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
  • odporność na korozję I czynniki atmosferyczne
  • prosty I szybki montaż
  • estetyczny wygląd

Produkty uzupełniające

NZ 20/90
90° narożnik zewnętrzny

NW 20/90
90° narożnik wewnętrzny

NZ 20/135
135° narożnik zewnętrzny

NW 20/135
135° narożnik wewnętrzny

L 20
łącznik

baza aluminium pokryte powłoką poliestrową
ciężar 750 g/m
grubość powłoki poliestrowej ok. 70 pm
kolor RAL 7037 , 8019, 7024

Prace montażowe profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla zabudowy materiałów izolacyjnych i montażowych, takich jak: zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, inne materiały, zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów.

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki, celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Odcinki proste profili należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm i 5 mm pomiędzy profilami a elementami stałymi budynku.Na szerokości wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, dbając o właściwe i równe ustawienie. Po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy wkręty osadzonych kołków rozporowych. Na wysokości przerw dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od spodu profili mocujemy poziomy łącznik dylatacyjny, a od zewnątrz łącznik L20. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Styk krawędzi profilu z podkładem cementowym wzmacniamy wtopioną w zaprawę uszczelniającą taśmę wzmacniającą. W dalszej kolejności wykonujemy hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta.

W przypadku użycia innego rodzaju hydroizolacji, połączenie profilu wykonujemy zgodnie ze specyfiką danego rodzaju hydroizolacji.

Posadzkę z żywicy poliuretanowej z barwnym kruszywem wykonujemy zgodnie z kartą techniczną materiału.

W trakcie wykonywania prac stosować okulary ochronne. W przypadku zabrudzenia profili w trakcie montażu, możliwie szybko czyścić wodą, a stwardniałe odpowiednim środkiem czyszczącym, niepowodującym niszczenia powłoki lakierniczej profili (szczegółowe informacje poniżej w „ZALECENIACH OGÓLNYCH-EKSPLOATACYJNYCH”). W zakresie użycia pozostałych materiałów, a w szczególności zapraw uszczelniających, zapraw klejowych, spoin, taśm wzmacniających, uszczelnień elastycznych i innych, należy stosować materiały właściwe do zastosowań na tarasach i balkonach, stosować się do zapisów zawartych w kartach technicznych produktów lub innych, wymaganych prawem, dokumentów odniesienia. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

Mycie profili należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia należy używać czystą wodę i tkaninę, nie rysującą powierzchni. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu, powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą, zimną wodą. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili. Zaleca się, wykonywać dwa razy w roku przeglądy techniczne balkonów i tarasów, celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

    Brak dostępnych plików