fbpx MONOLITH BP 54Z | VisBud Projekt

MONOLITH BP 54Z

MONOLITH BP 54Z

MONOLITH BP 54Z

MONOLITH BP 54Z jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą na bazie cementu. Przeznaczona jest do wykonywania cementowych posadzek związanych z podłożem lub posadzek na warstwie rozdzielającej. Nadaje się do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • łatwa w stosowaniu
 • mineralna, o uziarnieniu 0÷4 mm, modyfikowana polimerami
 • mrozoodporna
 • obciążalna dla ruchu pieszego po 24 godz., pełne obciążenie po ok. 72 godz.
 • grubość posadzki od 15 do 60 mm
 • gwarantowana wytrzymałość na ściskanie > 25 Mpa

ZASTOSOWANIE:

Zaprawa MONOLITH BP 54Z przeznaczona jest do wykonywania posadzek w garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach, w mieszkaniach, w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, biura, szpitale, itp. Zaprawą można wykonywać naprawy posadzek i elementów betonowych. Może być stosowana do wykonywania warstw spadkowych i dociskowych na balkonach i tarasach. Zaprawa wymieszana z wodą ma konsystencję gęstoplastyczną, pozwalającą na formowanie spadków. Można z niej wykonywać posadzki niezbrojone lub zbrojone, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jastrych z zaprawy MONOLITH BP 54Z może służyć jako podkład pod płytki ceramiczne, panele, deski podłogowe lub pod posadzki z zapraw samopoziomujących lub rozlewnych. W zależności od obszaru zastosowania należy zwracać uwagę na właściwą grubość jastrychu. Ma ona wynosić:

 • jastrych związany z podłożem cementowym, grubości od 10 do 60 mm,
 • jastrych na warstwie oddzielającej (np. folii, papie), grubości od 35 do 60 mm,
 • jastrych „pływający” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, grubości od 45 do 60 mm.
 • jastrych z ogrzewaniem wodnym, grubości od 45 do 60 mm. Minimalną grubość 45 mm należy zwiększyć o zewnętrzną średnicę przewodów ogrzewania.

Produkt jest zgodny PN-EN 13813 – klasa CT-C25-F4

opakowanie worek papierowy
wielkość opakowania 30 kg
barwa szary
gęstość nasypowa 1,9 kg/dm3
uziarnienie 0 ÷ 4 mm
wytrzymałość na ściskanie > 25 N/mm2
wytrzymałość na zginanie > 8 N/mm2
czas mieszania ok. 3 ÷ 5 min.
czas zużycia ok. 2 godz.
zapotrzebowanie wody ok. 3,0 ÷ 3,5 l na worek ( 30 kg )
przechowywanie W suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie, 12 miesięcy
zużycie ok. 20 kg / 1 m2 / 1 cm grubości warstwy

Podłoże musi być nośne, czyste, niespękane, nieprzemarznięte, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich należy usunąć.

Zawartość opakowania 30 kg należy starannie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego lub mieszarki przeciwbieżnej z ok. 3,0-3,5 litrami czystej wody, do uzyskania konsystencji wilgotnej ziemi. Czas obróbki do 2 godzin. Świeży jastrych chronić przed wpływem niekorzystnych warunków  atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC.

Przed układaniem jastrychu, podłoże należy wstępnie zwilżyć wodą, tak aby było matowo wilgotne. W celu poprawienia przyczepności jastrychu do podłoża zaleca się wcześniejsze naniesienie na podłoże zaprawy sczepnej MONOLITH MK 54Z. Zaprawę sczepną nanieść za pomocą szczotki dekarskiej na całą powierzchnię podłoża. Pracować metodą „mokre na mokre’’. Warstwę zaprawy MONOLITH BP 54 Z po rozłożeniu starannie ubijać, zagęszczać oraz zacierać. W przypadku większych powierzchni zaleca się stosowanie łat wibracyjnych oraz zacieraczek mechanicznych.

W przypadku wykonywania podkładów na warstwie oddzielającej wyrównane podłoże dokładnie przykryć folią zachowując 10 cm zakłady i wywijając ją na ściany.

W przypadku podkładów „pływających” płyty izolacyjne trzeba ułożyć na wyrównanym podłożu. Płyty należy układać ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Warstwę izolacji należy dokładnie przykryć folią budowlaną.

Przy wykonywaniu posadzki zbrojonej należy zastosować siatkę zbrojeniową z prętów stalowych o średnicy 4 mm i rozstawie 10x10 cm, 15x15 cm lub prętów stalowych o średnicy 6 mm i rozstawie 20x20 cm. Efektywnym jest zastąpienie siatki stalowej makrowłóknem kopolimerowym, np. marki RUREDIL RXF 54 lub RXF 19. Zastosowanie włókna w ilości od 1,2 do 1,5 kg na 1 m3 jastrychu w pełni zastępuje siatkę stalową przynosząc przy tym oszczędność czasu oraz ułatwienie w układaniu jastrychu.

Szczeliny dylatacyjne znajdujące się w podłożu należy odtworzyć w warstwie jastrychu. Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe należy wykonywać w polach nie większych niż 6x6 m oraz w progach pomieszczeń. Podczas stosowania na zewnątrz, pola jastrychu nie powinny być większe niż 4x4 m. Podkłady ogrzewane dylatować w polach nie większych niż 5x5 m. Podkłady ogrzewane powinny dodatkowo posiadać dylatację obwodową wzdłuż ścian wokół słupów i innych stałych elementów. Dylatację wykonać przy użyciu samoprzylepnych taśm dylatacyjnych o grubości minimum 5 mm. Wykonaną posadzkę należy pielęgnować przez ok. 3 dni, np. okrywając cienka folią PCV. Układanie kolejnych warstw wykonywać po około 2-3 tygodniach po uzyskaniu przez posadzkę wymaganych parametrów wytrzymałościowych. W przypadku wykonywania podłoży grzewczych, ogrzewanie można włączyć po 14 dniach. Temperaturę zwiększać nie więcej niż 5º C na dobę, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej. Temperaturę roboczą utrzymywać przez ok. 3 dni. Następnie stopniowo zmniejszyć temperaturę. W momencie rozpoczynania prac płytkarskich temperatura podłoża powinna wynosić ok. +15º C do + 25º C.

PRODUKTY SYSTEMOWE:

 • MONOLITH MK 54Z - mineralna zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej

WAŻNE WSKAZÓWKI:

 • Nie wolno używać wody do pielęgnacji świeżego betonu ani do pielęgnacji wykonanej posadzki!
 • Chronić ułożony jastrych przed słońcem, wiatrem

BEZPIECZEŃSTWO PRACY/ZALECENIA

Produkt zawiera cement, który może powodować uczulenie. W połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza. MONOLITH BP 54Z jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości utylizować jak zwykły gruz betonowy.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików