fbpx MONOLITH® EB2 54Z | VisBud Projekt

MONOLITH® EB2 54Z

MONOLITH® EB2 54Z

MONOLITH® EB2 54Z

Grupa zapraw typu PCC/SPCC na bazie cementu, modyfikowanych polimerami, przeznaczonych do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych.

MONOLITH® EB2 54Z (-EB4) jest hydraulicznie wiążącą, gotową do użycia zaprawą cementową o maksymalnym uziarnieniu 2 mm (4 mm, 8 mm) sporządzoną przy użyciu specjalnych dodatków i środków wiążących. Zaprawa nie zawiera materiałów wywołujących korozję.

 • jednokomponentowa
 • bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych
 • odporna na działanie chlorków
 • mrozoodporna
 • wysoka odporność na ścieranie
 • wysoka odporność na karbonizację
 • możliwość nanoszenia techniką natryskową lub ręcznie
 • możliwość stosowania w systemie PCC I, II, III oraz
 • SPCC

Grubość nanoszonych warstw w zależności od uziarnienia:

 • MONOLITH® EB2 54Z – głębokość reprofilacji do 40 mm
 • MONOLITH® EB4 54Z – głębokość reprofilacji do 60 mm

Zastosowanie

MONOLITH® EB2 54Z (-EB4) stosowany jest w systemie PCC jako zaprawa wypełniająca, warstwa wyrównująca posadzki, nawierzchnie drogowe, również do pogrubiania betonowych posadzek przemysłowych. W systemie naprawczym MONOLITH ubytki w betonie wypełnia się warstwami. Kolejne warstwy układa się na mineralnej warstwie sczepnej MONOLITH® MK 54Z.

Obszary zastosowania:

 • do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
 • do systemowej naprawy i reprofilacji nawierzchni betonowych wszystkich typów
 • do wykonywania i naprawy posadzek przemysłowych oraz jastrychów
 • na wykonywania i naprawy nawierzchni drogowych
 • do wykonywania i naprawy konstrukcji hydrotechnicznych, oczyszczalni ścieków
Opakowanie 25 kg, worek papierowy
Forma dostawy 48 worków na palecie
Kolor cementowo-szary
Temperatura stosowania od + 5 °C do + 35 °C
Ciężar objętościowy materiału sypkiego 1,65 – 1,75 kg/dm3
Ciężar objętościowy świeżej zaprawy 2,15 – 2,20 kg/dm3
Czas obróbki przy temp.: + 10 °C ok. 90 min.
Czas obróbki przy temp.: + 23 °C ok. 60 min.
Czas obróbki przy temp.: + 30 °C ok. 25 min.
Wytrzymałość na ściskanie po 24 godz. 18 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 3 dniach 26 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach 45 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 56 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 24 godz. 2,4 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 3 dniach 4,2 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 7 dniach 8,1 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach 11,0 MPa
Moduł sprężystości: 30 GPa
Wytrzymałość na odrywanie ok. 2,8 N/mm2
Składowanie w suchych warunkach, 12 miesięcy

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne i szorstkie. Wytrzymałość na odrywanie szorstkiego podłoża powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm2. Podłoże należy przygotować przez odpowiednie frezowanie, śrutowanie, zmycie ciśnieniowe i wysuszenie. Ponadto podłoże nie może być zmrożone. Głucho odpowiadające elementy i wyłomy spowodowane korozją oraz wszelkie luźne elementy należy usunąć. Stal zbrojeniowa przed aplikacją materiału powinna być oczyszczona z rdzy do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PNEN ISO 8501-1. Zaleca się wykonanie czyszczenia obróbką strumieniowo-cierną, np.: przez piaskowanie. Oczyszczoną stal zbrojeniową należy dwukrotnie zabezpieczyć powłoką antykorozyjną MONOLITH®MK 54Z.

Wykonanie

Zaprawy MONOLITH® EB2 54Z (-EB4) należy mieszać w betoniarce przeciwbieżnej lub przy użyciu elektrycznych mieszarek wolnoobrotowych. Najpierw wlać do mieszalnika 2/3 ilości wody zarobowej i wsypać zawartość worka. Po krótkim zamieszaniu uzupełnić pozostałą częścią wody, następnie ponownie wymieszać, aż osiągnie się żądaną konsystencję. Czas mieszania ok. 5 min.

Proporcje mieszania:

 • MONOLITH® EB-2 54Z ok. 3,2 – 3,4 l wody na 25 kg suchej mieszanki
 • MONOLITH® EB-4 54Z ok. 3,2 – 3,4 l wody na 25 kg suchej mieszanki

Na odsłoniętą stal zbrojeniową należy nałożyć dwukrotnie powłokę antykorozyjną MONOLITH® MK 54Z. Druga warstwa pełni jednocześnie rolę mostka sczepnego i nakładana jest na całą zwilżoną powierzchnię uszkodzonego miejsca. Jeśli elementy stali zbrojenia nie są odkryte, należy zgodnie z systemem, na wcześniej zwilżone podłoże nałożyć jedną warstwę MONOLITH ®MK 54Z jako mostek sczepny. W zależności od głębokości ubytku należy nałożyć zaprawę MONOLITH ® EB2 54Z (-EB4;) o odpowiedniej frakcji uziarnienia na jeszcze wilgotny mostek sczepny. W celu odpowiedniego przygotowania podłoża do wykonywania barwnych powłok ochronnych MONOLITH® Color 10D i MONOLITH® Color Flex 10D, zaleca się stosowanie zaprawy szpachlowej MONOLITH® BS 54Z.

Urządzenia do mieszania: dostępne w handlu betoniarki z mieszadłem przeciwbieżnym, mieszarki ręczne wolnoobrotowe do zapraw oraz pompy do zapraw Putzmeister S5, PFT N2V zależnie od potrzebnej wydajności i odległości podawania. Przy nakładaniu i formowaniu ręcznym należy stosować pace stalowe, kielnie i aluminiowe łaty. Zagęszczanie i profilowanie mechaniczne na powierzchniach poziomych przy użyciu łaty wibracyjnej.

Środki ochronne

Świeżo obrobione powierzchnie należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. W stanie świeżym zaprawy naprawczej MONOLITH® EB2 54Z (-EB4) nie można spryskiwać wodą. Zaleca się zastosowanie preparatu do ochrony powierzchniowej HADAPLAN® C 10D.

Produkty systemowe Hahne

 • MONOLITH® MK 54Z
 • MONOLITH® BS 54Z
 • MONOLITH® BRS 54Z
 • MONOLITH® TG2 10D
 • MONOLITH® Color 10D
 • MONOLITH® Color Flex 10D
 • HADAPLAN® C 10D

Ważne wskazówki

Czas obróbki zapraw:

 • w temp. +10°C ok. 90 min.
 • w temp. +23°C ok.60 min.
 • w temp. +30°C ok. 25 min.

Zapraw MONOLITH® EB2 54Z (-EB4) nie należy obrabiać w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C Dotyczy temperatury powietrza i podłoża.

Niższe temperatury i większa wilgotność opóźniają, natomiast wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają przebieg wiązania i skracają czas obróbki.

Sprzęt używany przy stosowaniu wszystkich materiałów należy czyścić wodą.

Składniki

Cementy normowe, dodatki mineralne, środki pomocnicze, dyspersje tworzyw sztucznych, środki uszczelniające.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Zawiera cement i silnie reaguje z wodą, alkaiczny. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne krajowe przepisy.

Materiały do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików