fbpx ÖKOPLAST® 2K 20B | VisBud Projekt

ÖKOPLAST® 2K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B jest ulepszonym tworzywem sztucznym, zbrojonym włóknami materiałem do wykonywania grubowarstwowych powłok uszczelniających na bazie emulsji bitumicznej z hydraulicznie wiążącym proszkiem. Wykonana z niego powłoka jest odporna na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie i nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej.

ÖKOPLAST® 2K 20B służy do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem przeciw wilgoci gruntowej i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nienapierającej pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów, w pomieszczeniach mokrych), spiętrzonej wodzie przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem, na pionowych i poziomych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. Do uszczelniania połączeń ścian z płytami fundamentowymi z betonu wodoszczelnego oraz do uszczelniania szczelin przerw roboczych i spoin pionowych elementów budowli z betonu o wysokim stopniu wodoszczelności. Nadaje się do wykonywania wyobleń. Jako klej do płyt izolacyjnych, zabezpieczających i drenażowych, Na nieotynkowanym murze, betonie, tynku oraz na oczyszczonych, starych uszczelnieniach bitumicznych.

Obszary zastosowań:

 • Piwnice w budynkach mieszkalno-usługowych
 • Garaże podziemne i dachy parkingów piętrowych
 • Balkony,tarasy
 • Pomieszczenia mokre
 • urządzenia prysznicowe
 • Mury i ścianki oporowe

Właściwości

 • Łatwy w stosowaniu
 • Dobrze podatny na późniejsze wygładzanie
 • Szybko twardnieje
 • Ulepszony dodatkiem włókien
 • Spełnia wymagania normy DIN 18195

Produkty systemowe hahne

IMBERAL® Aquarol 10D

IMBERAL® BEP-F 20B

INTRASIT® DS2 54Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z

INTRASIT® Poly -C2 54Z

INTRASIT® SM 54Z

INTRASIT® RZ1 55HSP

IMBERAL® FAB 89ZH

IMBERAL® Multidrain 89V

Pompa perystaltyczna PP 99

IMBERAL® VE 89V

IMBERAL® RSB 55Z

Dane techniczne Kolumna1
Opakowanie wiadro polietylenowy/
  worek papierowy
Pojemnik do mieszania 30 kg
Składnik płynny 24 kg 
Proszek 6 kg
Forma dostawy 17 poj. na palecie
Ciężar objętościowy 1,10 kg/l
Temperatura stosowania  +5 °C do +35 °C
Czas stosowania  ok. 2 godz.
Punkt mięknienia (R+K): > 80 °C
Wydłużenie przy zerwaniu  ok. 60 %
Maksymalna wytrzymałość  
na rozciąganie ok. 0,26 N/mm2 
Przekrywanie rys   
- bez wkładki tkaninowej  > 2 mm w temp. +4 °C
Szczelność  
- badanie wg AIB > 0,5 bar / 8 godz.
- badanie wg DIN 1048  > 5,0 bar / 3 dni
Badanie szczelinowe wg DIN 18195 przy obciążeniu przez 24 godz. ciśnieniem wody 1 mm > 0,75 bar
Powłoka w pełni utwardzona i obciążalna1) po 2 dniach
Składowanie

w zabezpieczonym przed mrozem,

chłodnym miejscu, 6 miesięcy

 

Minimalne zużycie zgodne z normą DIN 18195

Szpachlowanie drapane1)

DIN 18195 część 4 
Wilgoć gruntowa i niespiętrzona 
woda przesiąkowa 

DIN 18195 część 5
Woda nie pod ciśnieniem 
(na powierzchniach stropów 
i w pomieszczeniach mokrych) 

DIN 18195 część 6
Spiętrzona woda przesiąkowa2) 
Woda pod ciśnieniem

                        1 do 2 kg/m2                        4,1 kg/m2 
                        4,1 kg/m2 


                        5,5 kg/m2
                        5,5 kg/m2

 • W zależności od warunków na placu budowy podane wartości zużycia mogą się zwiększyć o 1 - 1,5 kg/m2 (ze względu na nierówne podłoże lub nierównomierne nakładanie materiału). Oddzielnie należy uwzględnić szpachlowanie drapane i wyrównywanie podłoża.

 • Prace związane z wykonywaniem uszczelnienia przeciw wodzie napierającej pod ciśnieniem nie są zgodne z wymaganiami normy DIN 18195 i przed ich rozpoczęciem należy je umownie uzgodnić ze zleceniodawcą.

 

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. 2) Zasadniczo na całej powierzchni wtapia się wkładkę wzmacniającą.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą IMBERAL®Aquarol 10D przez smarowanie lub natrysk. Zużycie ok. 0,2 kg/m2. Podłoże może być lekko wilgotne. W czasie fazy budowlanej woda nie może przedostawać się między uszczelnienie a podłoże. Ewentualnie zastosować INTRASIT® DS2 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z jako uszczelnienie pośrednie. Wystające elementy płyty fundamentowej starannie oczyścić. Usunąć spieczone warstwy i zabrudzenia. Wykonać wyoblenia i zaokrąglenia w narożnikach zaprawą ÖKOPLAST® 2K 20B, INTRASIT® SM 54Z lub szybkowiążącą, uniwersalną masą szpachlową INTRASIT® RZ1 55HSP używając do tego celu kielni językowej. Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Spoiny o szerokości od 5 mm, kieszenie na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy wzgl. zredukować ich ilość. Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane i wyoblenia między płaszczyznami muszą być stwardniałe.

Wykonanie

DIN 18195 – Uszczelnienia budowli DIN 1053 - Wykonywanie murów Przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania i projektowania elementów budowli stykających się z gruntem, uszczelnianych grubowarstwowymi, modyfikowanymi tworzywami sztucznymi powłokami bitumicznymi, oraz informacji firmy Hahne dotyczących wykonywania uszczelnień budowli wg normy DIN 18195. Wymieszać ÖKOPLAST® 2K 20B przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła (400 - 600 obr/min, mieszadło łopatkowe). Krótko wymieszać składnik płynny i następnie intensywnie do niego wmieszać składnik proszkowy. Mieszanie trwa ok. 1 minuty i kończy się, kiedy masa jest jednorodna i bez grudek. Nakładać materiał o wymaganej grubości warstwy używając do tego celu blichówki, kielni lub pompy perystaltycznej PP 99. W przypadku szczelin dylatacyjnych zakryć je taśmą do spoin IMBERAL® FAB 89ZH formując ją w „omegę” i pokryć materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Pionowe uszczelnienie ściany poprowadzić do powierzchni bocznych fundamentu i na wysokość ok. 30 cm nad poziomem terenu (zabezpieczenie przed wodą rozpryskową). Jeżeli to miejsce będzie tynkowane, można ten biegnący wokół budynku pas uszczelnić mikrozaprawą uszczelniającą INTRASIT® DS2 54Z, INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z lub IMBERAL® RSB 55Z. W przypadku muru z klinkieru uszczelnienie należy poprowadzić poza jego podparcie, aby uniknąć przenikania wody podczas trwania robót budowlanych. Zasadniczo należy wykonywać uszczelnienie dwuwarstwowe. Wg normy DIN 18195 część 4 i 5 nakładanie warstw powłoki uszczelniającej może odbywać się metodą „świeżym na świeże”. Przy założeniu występowania obciążenia opisanego w części 6 normy pierwsza warstwa musi być wystarczająco sucha. Wykonać wyoblenia we wszystkich narożnikach wewnętrznych, krawędzie budowli należy ściąć (ukosować). Szczeliny dylatacyjne zakryć taśmą IMBERAL® FAB 89ZH formując ją w „omegę”. Taśmę przykleić na krawędziach materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B i połączyć ją z uszczelnieniem powierzchniowym. Sklejanie taśm do spoin następuje przez podgrzanie tworzywa sztucznego taśmy przy pomocy dmuchawy gorącego powietrza. Taśmy nakłada się na siebie z wystarczającą zakładką i dociska. Zaraz po wystygnięciu tworzywa sztucznego taśma jest gotowa do użycia i wodoszczelna.

Środki ochronne

Wg normy DIN 4095 drenaż jest dopuszczalny przed uszczelnieniem. Należy unikać przedostawania się wody pod powłokę uszczelniającą od strony posadzki piwnicy lub wody zbierającej się ze stropów i jeszcze nie podłączonych rur spustowych. Do powłok uszczelniających nie może przedostać się grunt spoisty (zawierający glinę). Uszczelnienie należy chronić przed uszkodzeniem (warstwy zabezpieczające/użytkowe wg normy DIN 4095). Do wykonania warstw zabezpieczających i drenujących można zastosować podklejoną warstwą ślizgową matę drenażową IMBERAL® Multidrain 89V. Płyty drenażowe lub termoizolacyjne można przyklejać do stwardniałej powłoki uszczelniającej materiałem ÖKOPLAST® 2K 20B lub miękką pastą bitumiczną np. IMBERAL® BEP-F 20B. Płyty faliste lub z wypustkami nie nadają się do tego celu.

Materiały dostępne po zalogowaniu

  Brak dostępnych plików