fbpx RUREDIL X MESH C10/M25 | VisBud Projekt

RUREDIL X MESH C10/M25

RUREDIL X MESH C10/M25

RUREDIL X MESH C10/M25

System wzmacniania konstrukcji murowej przy pomocy siatki z włókna węglowego osadzonej w zaprawie cementowej (FRCM)

RUREDIL X MESH C10/M25 jest systemem skła­dającym się z siatki z włókna węglowego, która stanowi wzmocnienie, oraz z zaprawy mineralnej, która łączy siatkę z podłożem murowym.

RUREDIL X MESH C10/M25 jest opatentowanym systemem przedstawiającym światową innowację w obszarze systemów wzmocnień konstrukcyj­nych. Wykorzystuje on wysoko wytrzymałe włó­kna węglowe.Obecnie, włókna węglowe, Kevlar, szklane, itd., w przypadku wzmacniania elementów konstrukcyj­nych łączone są ze wzmacnianym podłożem przy pomocy żywic (żywica epoksydowa lub poliestro­wa). Systemy te są określane skrótem FRP.

W systemie RUREDIL X MESH C10/M25, w odróż­nieniu od FRP, stosuje się nieorganiczną zaprawę składającą się z hydraulicznego spoiwa oraz spe­cjalnych dodatków, które są chemicznie, fizycznie i mechanicznie kompatybilne z podłożem, a szcze­gólnie z murem ceglanym. W skrócie system ten na­zywany jest FRCM.

Typowe zastosowanie

   Wzmocnienie strukturalne konstrukcji murowych,

   Zwiększenie odporności na obciążenia sejsmicz­ne lub parasejsmiczne (np. szkody górnicze) ścian murowanych,

   Wzmocnienie konstrukcji przemysłowych.

Korzyści w stosunku do systemów FRP

System RUREDIL X MESH C10/M25 posiada nastę­pującą przewagę nad systemami FRP wykorzystują­cymi żywice epoksydowe lub poliestrowe:

Wytrzymałość na ogień identyczna jak wytrzymałość podłoża ceglanego

Systemy FRP tracą swoje właściwości strukturalne podczas pożaru z powodu małej odporności na wy­soką temperaturę żywic używanych do mocowania włókna lub tkaniny do konstrukcji. Żywice (poliestro­we i epoksydowe) tracą swoje właściwości struktu­ralne w temperaturach od 110°C do 150°C.

Możliwość nałożenia na wilgotne podłoże

Systemy FRP mogą być zwykle nakładane, gdy podłoże jest suche, ponieważ żywice (poliestrowe i epoksydowe) nie katalizują w obecności wody. Wymogu tego nie stawia się w systemie FRCM.

Łatwe nakładanie nawet na nierównych i nieregularnych podłożach

Warstwa mineralnej zaprawy wyrównuje nierówności podłoża. Nie ma więc potrzeby wstępnego wygła­dzania podłoża, tak jak to ma miejsce w przypadku aplikacji systemów FRP.

Łatwe wykonanie

Materiał jest mieszany z wodą, której ilość określona jest w karcie technicznej. Otrzymaną zaprawę nakła­da się jak zwykłą zaprawę cementową, po czym osa­dza się (zatapia) w niej siatkę z włókna węglowego

Obrabialność

Nie ma większych różnic w stosowaniu systemu w zakresie temperatur od +5°C do +40°C. W systemie FRP, z uwagi na stosowanie żywic or­ganicznych, taki zakres temperatury jest bardziej ograniczony.

Jest to bezpieczny produkt w odróżnieniu od żywic stosowanych w systemach FRP

Nakładając zaprawę Ruredil X Mesh M25 wystarczy przestrzegać zwykłych instrukcji dotyczących stoso­wania zapraw cementowych.

Narzędzia użyte przy nakładaniu można umyć wodą

Systemy FRP wymagają użycia specjalnych roz­puszczalników, a w wielu przypadkach narzędzia nie mogą być użyte ponownie.


Właściwości mechaniczne włókna węglowego, użytego w siatce RUREDIL X MESH C10

Obciążenie na rozciąganie przy zerwaniu (MPa)

4 800

Moduł sprężystości (GPa)

240

Gęstość włókien (g/cm3)

1,78

Wydłużenie przy zerwaniu (%)

1,8

Właściwości siatki Ruredil X Mesh C10

Ciężar włókien węglowych w siatce (g/m2)                                                  

168

Grubość obliczeniowa przekroju włókien węglowych w kierunku 0° lub 90° (mm)

0,047

Obciążenie zrywające w kierunku 0° i 90° (Kg/cm)*

>160

Właściwości zaprawy Ruredil X Mesh M25

Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2)                                                

38

Wytrzymałość na zginanie (N/mm2)

7,5

Moduł sprężystości (MPa)

15 000

Wzrosty nośności oraz wytrzymałości na ścinanie i zginanie w stosunku do muru bez wzmocnienia, w przypadku tylko jednostronnego wzmocnienia muru z jedną warstwą siatki wynoszą ok. 50% i osiągają ok. 250% dla wzmocnienia obustronnego muru z dwiema warstwami siatek po obu stronach. Znaczący wzrost nośności przekłada się na zmianę sposobu, w jaki system reaguje na przeciążenie, tworząc jedną główną ukośną rysę zarówno w zaprawie, jak i w cegłach, wzdłuż której pojawiają się równolegle drugorzędne rysy, o małym zasięgu. Wzmocnienie systemem RUREDIL X MESH C10/ M25 umożliwia wzrost nośności konstrukcji murowej przez rozłożenie naprężeń rozciągających na większą powierzchnię. Dodatkowo, część obciążenia jest przejmowana przez wzmocnienie dzięki efektowi skutecznego połączenia wzmocnienia wykonanego z mineralnej zaprawy z wtopioną jedną lub dwiema warstwami siatki z włókna węglowego, a powierzchnią wzmacnianej konstrukcji murowej. Ta właściwość czyni system RUREDIL X MESH C10/ M25 szczególnie przydatnym do wzmocnienia ścian budynków poddawanych działaniom obciążeń sejsmicznych lub parasejsmicznych (np. szkody górni¬cze, wstrząsy ruchu ulicznego, itp.).

a) Przygotowanie podłoża

Podłoże należy przygotować metodami odpowiednimi dla jego typu i stanu. Należy: 

- usunąć istniejący tynk (jeśli pozostał);

- usunąć z konstrukcji murowej pył, luźne części, plamy olejowe, itd.

- naprawić poważniejsze ubytki w murze używając zapraw RUREWALL.

b) Przygotowanie zaprawy

Zaprawę przygotowuje się następująco:

- należy wlać do mieszalnika ok. 90% zalecanej w karcie technicznej ilości wody;

- do mieszalnika wsypuje się równomiernie suchą zaprawę RUREDIL X MESH M25 jednocześnie mieszając, aby uniknąć powstania grudek;

- należy mieszać przez 2 - 3 minuty, dodając potem resztę wody i przez następne 3 - 4 minuty mieszać dalej, aż do momentu uzyskania odpowiedniej konsystencji zaprawy;

- tak otrzymaną zaprawę należy pozostawić na 5 - 10 minut. Tuż przed użyciem zaprawę należy ponownie mieszać przez 1 minutę.

Gotowa do użycia zaprawa, musi być nałożona ostrożnie, w sposób zalecany w karcie technicznej. Minimalnie większa ilość wody, pomimo wskazań karty technicznej, może być potrzebna w wysokich temperaturach, lub minimalnie mniejsza w temperaturach niskich.

c) Wpływ temperatury

Zaleca się stosować produkt w temperaturze pomiędzy +5°C a +35°C; niższe temperatury (4- 10°C) znacznie opóźniają czas wiązania, natomiast w wyższych (35-50°C) nie można stosować zaprawy.

d) Nakładanie zaprawy RUREDIL X MESH M25

Należy zwilżyć podłoże, a następnie gładką metalową kielnią nałożyć zaprawę RUREDIL X MESH M25 warstwą o grubości 3 mm. Niezwłocznie wtopić w nią siatkę RUREDIL X MESH C10 i przykryć ją drugą warstwą zaprawy RUREDIL X MESH M25 o grubości 3 mm.

e) Nakładanie siatki RUREDIL X MESH C10

Siatkę RUREDIL X MESH C10 należy nakładać zorientowaną pod kątem 0°/90° do krawędzi elementu konstrukcyjnego. Jeżeli wymagana jest druga warstwa siatki RUREDIL X MESH C10, należy powtórzyć czynności opisane powyżej, nakładając siatkę RUREDIL X MESH C10 zorientowaną pod kątem +45°/ -45° w stosunku do pierwszej warstwy siatki (lub pod innym kątem zalecanym przez projektanta). Zawsze nakłada się świeżą zaprawę na świeżą. W każdej warstwie, w miejscach ewentualnego łączenia siatki wykonuje się zakład o długości 7 - 8 cm.

f) Pielęgnacja

Nie należy nakładać systemu RUREDIL X MESH C10/M25 w miejscach silnego nasłonecznienia, występowania wiatru i deszczu. Takie miejsca powinny posiadać odpowiednią osłonę.